Vize naší školy

 

V I Z E   N A Š Í    Š K O L Y

 

PŘÍJEMNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ A MALÉ TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

 

Naše škola je úplnou vesnickou školou v centru obce v blízkosti lesa s dostatečným okolním prostorem (okrasná a zeleninová zahrada, ovocný sad s altánem, multifunkční a asfaltové hřiště, respiria). Rozlohou se jedná o velkou budovu, avšak ráz školy i celkový počet žáků umožňuje rodinný přístup.

Průměrný počet žáků na jednu třídu je výrazně nižší než maximální povolená kapacita, což přispívá k efektivnější prevenci před vážnějšími konflikty mezi žáky. Pedagogové mohou lépe respektovat individuální tempo a potřeby žáků. Navzájem se všichni známe, nedělá nám problém pracovat „společně“ napříč věkovým spektrem. Starší žáci jsou nápomocni mladším. Rádi bychom, aby naše škola byla prostředím, kde se mohou žáci svěřit, očekávat radu a také pomoc.

 

AKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ METODY A PŘÍSTUPY

Jsme moderně vybavená škola, využíváme maximum dotačních příležitostí pro další modernizaci a nadále v tom budeme pokračovat, abychom naše vzdělávání přizpůsobovali aktuálním společenským proměnám, které se odehrávají rychlým tempem.

Pedagogové se pravidelně vzdělávají jak individuálně, tak „týmově“ v oblasti „soft“ i „hard“ technik. Učitelé při výuce uplatňují formy kooperativního učení, individuálního učení, frontálního učení a využívají např. tyto metody: metoda kritického myšlení, konstruktivistická pedagogika, projektové vyučování, problémové učení a prvky badatelství, vrstevnické učení, metody rozvoje čtenářských strategií, metody rozvoje finanční gramotnosti, diskuse i debata.

Pro další podporu efektivního učení a kompletního porozumění probírané látce využíváme kriteriální a formativní hodnocení a hodláme v tomto směru na sobě ještě více pracovat. Taktéž se začínáme intenzivně zabývat možností zavedení tandemové výuky do některých vyučovacích hodin.

            Rádi bychom, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám (případně s využitím podpůrných opatření) optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima. Náš vzdělávací program se jmenuje „Škola pro život“, a proto je naším cílem motivovat a vést žáky k aktivnímu učení, propojovat poznatky s jejich praktickým využitím. Chceme dát žákům možnost zažít úspěch, nebát se chyb a naučit se s chybou pracovat. Zapojujeme se do řady vědomostních, sportovních i dovednostních soutěží.

 Naším cílem je, aby v průběhu vzdělávání žáci získali takové osobnostní kvality, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi, v průběhu života se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet na životě společnosti.

 

PARTNERSKÝ PŘÍSTUP

Partnerský přístup pro nás znamená především vzájemný respekt a úctu mezi žáky, učiteli i rodiči.       O dobré sociální vztahy se snažíme stále pečovat, neboť je považujeme za stejně důležité jako akademické znalosti. Rodičům nabízíme účast ve vyučování a konzultační třídní schůzky formou tripartity (rodič - žák – učitel). Podporujeme otevřenou komunikaci s rodiči i veřejností. Rádi bychom rodičovskou veřejnost více „vtáhli“ do dění ve škole.

Každý partnerský vztah je vytvořen na základě důvěry ke schopnostem druhého. Dále tedy budeme vytvářet ve škole atmosféru, která bude tuto důvěru podporovat. Rádi bychom rodiče zapojili do vzdělávání jako konzultanty (odborníky ve své profesi), do pomoci při opravách a zlepšeních na škole nebo jako dobrovolný dohled při sportovních a kulturních akcích.

 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Za důležité považujeme rozvíjet sociální dovednosti žáků. Děti se učí navazovat a upevňovat vzájemné vztahy, spolupracovat při řešení úkolů, respektovat své okolí a zvládat případné konfliktní situace. Učí se porozumět samy sobě, vnímat dopady svého jednání, poznávat vlastní hodnotu a budovat sebedůvěru. K rozvoji sociálních dovedností budeme nadále využívat i Žákovský parlament, který má v naší škole již dlouholetou tradici.

 

PROPOJENÍ S MÍSTNÍ KOMUNITOU

Chceme být aktivní součástí místního společenství. Podílíme se na organizaci akcí pro veřejnost a podporujeme společensky prospěšné aktivity. Žáky školy vedeme k aktivní účasti na společenském dění a také spolupracujeme se spolky v obci. Chceme, aby se naši žáci – mladší spoluobčané, z nichž někteří časem odejdou do jiných regionů, věděli, že mají svou obec a svou školu, ve které je zase rádi uvítáme.

 

ŠKOLA PRO ŽIVOT - AKČNÍ ŠKOLA

Naše škola se kromě „běžného“ vzdělávání našich žáků účastní mnoha společenských, sportovních a kulturních akcí. V tomto hodláme pokračovat i ve spolupráci s rodičovskou veřejností.

 Dáváme o sobě pravidelně vědět na webových stránkách školy, na instagramu a ve zpravodaji obce. Tradičně pořádáme:

Sběr papíru

Dopravní soutěž

Charitativní akce

Noc s Andersenem

Den matek

Rozloučení s předškoláky

Slavnostní pasování prvňáčků

Vánoční či velikonoční jarmark

Lyžařský kurz

Cyklistický kurz

Branně záchranný či plavecký výcvik

Den Země

Školy v přírodě

Návštěvy divadla, kina

Exkurze

Minikurz tance a společenské výchovy

Program Hasík (spolupráce s hasiči)

Tematické přednášky a programy z oblasti prevence

Projektové dny Žákovského parlamentu

Projektové dny k různým významným výročím

Beseda s rodiči předškoláků

Škola volá – projekt pro předškoláky

Slavnostní rozloučení s deváťáky

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015